Học HTML/Cú pháp HTML/Trang mạng chào mừng

Tủ sách mở Wikibooks

Trang Mạng Chào Mừng[sửa]

<html>
<head>
<title>Trang Chào Mừng</title>
</head>
<body>
<p>Xin Chào bạn đến voi trang mạng của chúng tôi
</body>
</html>