Hóa học đại cương/Phân tử hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Mô hình phân tử nước H2O

Phân tử là phần tử nhỏ nhất của một chất hóa học tinh khiết mà vẫn còn giữ được thành phần hợp chất hóa học cùng với các tính chất của hợp chất này . Phân tử được hình thành từ Liên Kết Hóa Học của nhiều Nguyên Tố Hóa Học và có một Công Thức Hóa Học riêng. Số lượng Phân tử tham gia phản ứng được định bởi một số Nguyên dương ở trước Số nguyên tố

Một Phân tử Nước tạo từ hai nguyên tố Hy Dro và một nguyên tố Ô Xy

H2 + O --> H2O
H2O = H2 + O

Hai Phân tử Nước tạo từ 4 nguyên tố Hy Dro và 2 nguyên tố Ô Xy

2H2O --> 2H2 + O2