Hóa học đại cương/Nguyên tố/Cấu tạo nguyên tố

Tủ sách mở Wikibooks

Nguyên tố vật chất được tạo ra từ Nguyên tử vật chất (phần tử nhỏ nhứt của nguyên tố vật chất vẩn còn giử tính chất của nguyên tố vật chất)

Lý thuyết nguyên tử John Dalton[sửa]

Vào năm 1808, John Dalton đã đưa ra lý thuyết nguyên tử của ông để giải thích định luật bảo toàn khối lượngđịnh luật tỷ lệ các chất trong các phản ứng hoá học. Bao gồm các giả thuyết sau

  1. Tất cả vật chất đều được tạo thành từ các Nguyên tố
  2. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất
  3. Các nguyên tử không thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi
  4. Các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất
  5. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp, phân tách hoặc tái sắp xếp lại

Nguyên tử[sửa]

Vào đầu thế kỷ thứ 20, John Dalton đã phát hiện Nguyên tử là đơn vị cơ bản tạo nên Nguyên tố vật chất

Nguyên tử của các nguyên tố có thể kết hợp với nhau để tạo thành các đơn chất hay hợp chất hóa học dưới các trạng thái các khối đơn nguyên tử hay hai nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Điều này được gọi là tính đa hình. Ví dụ nguyên tố ôxy có thể tồn tại dưới các trạng thái sau: ôxy nguyên tử (O), ôxy phân tử (O2), ôzôn (O3).Hợp chất vô cơ (như nước, muối, ôxít v.v) và hợp chất hữu cơ. Trong phần lớn các trường hợp các hợp chất này có thành phần, cấu trúc và thuộc tính đặc trưng cố định.

Một vài nguyên tố, phần lớn là các kim loại kết hợp với nhau để tạo thành một cấu trúc mới với các thành phần có thể thay đổi (như hợp kim). Trong trường hợp này có lẽ tốt n

Đơn vị đo lường nguyên tử[sửa]

Nguyên Tử đo bằng đơn vị Mô Mol . Một Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó . NA Hằng số nguyên tử lượng . Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó . Mol phân tử của một Chất là lượng chất của NA phân tử chất đó

nguyên tử lượng

Thí dụ

Một mol nguyên tử kali (K) có 6,02×1023 nguyên tử K
Một mol phan tử clo (Cl2) 6,02×1023 nguyen tử khí clo