Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Phân số

Tủ sách mở Wikibooks

Phân Số[sửa]

Phân Số là một số đại số có dạng tổng quát của một Tử số trên một Mẩu số

Phân Số = Tử Số / Mẩu Số =

Phân Số Bằng Nhau[sửa]

Nếu có 2 phân số

,

Hai phân số trên sẻ bằng nhau khi

khi A = C và B = D

Quy Đồng Mẩu Số[sửa]

Quy Đồng Mẩu Số là một phương pháp tìm Mẩu Số Chung của hai phân số .

Đẳng thuc trên có thể viết nhu sau

Nhu ta thấy, hai phân số có cùng mẩu số là BD .

Đơn giản phân số[sửa]

Phân Số đơn giản hay phân số tối giản là phân số không thể đơn giản được nửa . Thí dụ phân số là phân số còn đơn giản được

Phân số là phân số tối giản của phân số


Phép Toán Phân Số[sửa]