Danh sách tiểu hành tinh/49801–49900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
49801 1999 XP34 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
49802 1999 XA35 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
49803 1999 XG35 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49804 1999 XM35 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
49805 1999 XC36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
49806 1999 XL38 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49807 1999 XL39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49808 1999 XD40 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49809 1999 XC42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49810 1999 XH43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49811 1999 XT44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49812 1999 XH46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49813 1999 XQ46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49814 1999 XL47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49815 1999 XK56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49816 1999 XZ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49817 1999 XC58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49818 1999 XT58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49819 1999 XA59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49820 1999 XS64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49821 1999 XA70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49822 1999 XD70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49823 1999 XV71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49824 1999 XV73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49825 1999 XW73 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
49826 1999 XN74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49827 1999 XM77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49828 1999 XE82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
49829 1999 XA83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49830 1999 XP83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
49831 1999 XT83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49832 1999 XA84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
49833 1999 XB84 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49834 1999 XC84 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49835 1999 XK84 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49836 1999 XD85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49837 1999 XN85 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49838 1999 XS86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
49839 1999 XY87 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49840 1999 XQ89 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49841 1999 XN90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49842 1999 XS90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
49843 1999 XP92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49844 1999 XR92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49845 1999 XA93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49846 1999 XE93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
49847 1999 XO93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49848 1999 XG94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49849 1999 XK94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
49850 1999 XM94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49851 1999 XM95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
49852 1999 XA96 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
49853 1999 XG96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49854 1999 XB98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49855 1999 XV98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49856 1999 XC99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
49857 1999 XD99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
49858 1999 XZ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
49859 1999 XB100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
49860 1999 XO100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49861 1999 XG101 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49862 1999 XC104 09/12/1999 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
49863 1999 XK104 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
49864 1999 XS104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
49865 1999 XF108 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
49866 1999 XG111 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
49867 1999 XL111 08/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
49868 1999 XF112 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49869 1999 XG115 12/12/1999 Calgary G. W. Billings 2,1 km MPC · JPL
49870 1999 XK118 05/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
49871 1999 XY118 05/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
49872 1999 XT124 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
49873 1999 XZ124 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
49874 1999 XW129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49875 1999 XR130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
49876 1999 XG131 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49877 1999 XD133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
49878 1999 XF134 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
49879 1999 XH135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
49880 1999 XP135 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
49881 1999 XO138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49882 1999 XO140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
49883 1999 XW140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
49884 1999 XA144 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
49885 1999 XG146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
49886 1999 XX151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
49887 1999 XH156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
49888 1999 XQ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49889 1999 XA158 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
49890 1999 XE158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49891 1999 XF158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
49892 1999 XG159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
49893 1999 XF160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
49894 1999 XJ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49895 1999 XK160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
49896 1999 XN160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
49897 1999 XY160 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
49898 1999 XZ160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
49899 1999 XA163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
49900 1999 XV163 08/12/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL