Danh sách tiểu hành tinh/462701–462800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462701 2009 VY88 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462702 2009 VZ88 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
462703 2009 VB103 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462704 2009 WM12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462705 2009 WX18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462706 2009 WZ31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
462707 2009 WF36 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462708 2009 WZ37 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462709 2009 WT52 17/11/2009 Needville C. Sexton, J. Dellinger 3,2 km MPC · JPL
462710 2009 WQ65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462711 2009 WZ116 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462712 2009 WU118 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462713 2009 WE121 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462714 2009 WQ127 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462715 2009 WG139 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462716 2009 WG174 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462717 2009 WR215 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
462718 2009 WO239 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462719 2009 WK261 16/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462720 2009 XZ17 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462721 2009 XQ18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462722 2009 YF19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462723 2009 YK20 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462724 2009 YO22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462725 2010 AP2 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462726 2010 AK11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
462727 2010 AB27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462728 2010 AM33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462729 2010 AZ36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462730 2010 AM48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462731 2010 AO52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
462732 2010 AL58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462733 2010 AQ60 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462734 2010 AZ61 07/01/2010 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
462735 2010 AD63 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462736 2010 BL2 08/01/2010 WISE WISE APO 1,9 km MPC · JPL
462737 2010 BF49 20/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
462738 2010 BV98 27/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
462739 2010 CD4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462740 2010 CU20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
462741 2010 CR25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462742 2010 CO38 13/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462743 2010 CO56 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
462744 2010 CH68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462745 2010 CL80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462746 2010 CM80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462747 2010 CQ83 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462748 2010 CZ109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462749 2010 CE113 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462750 2010 CU137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462751 2010 CU146 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
462752 2010 CA155 15/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
462753 2010 CR158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
462754 2010 CG167 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
462755 2010 CW167 15/02/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
462756 2010 DQ1 17/02/2010 Hagen Obs. M. Klein 5,0 km MPC · JPL
462757 2010 DX4 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462758 2010 DF13 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462759 2010 DH31 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
462760 2010 DJ35 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462761 2010 DK36 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462762 2010 DA44 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462763 2010 DG44 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462764 2010 DP76 18/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
462765 2010 EN12 08/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 3,0 km MPC · JPL
462766 2010 EP36 13/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
462767 2010 EW43 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462768 2010 EB81 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462769 2010 EC94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462770 2010 EP127 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
462771 2010 EC128 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462772 2010 EU130 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
462773 2010 FU48 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
462774 2010 FG90 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462775 2010 GY6 06/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
462776 2010 GM33 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
462777 2010 GM109 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462778 2010 GJ110 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462779 2010 GX118 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462780 2010 GU146 09/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
462781 2010 GC154 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462782 2010 GD172 04/04/2010 Palomar PTF 4,0 km MPC · JPL
462783 2010 HB33 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462784 2010 HO49 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462785 2010 JU29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
462786 2010 KT6 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
462787 2010 KU39 19/05/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
462788 2010 LS76 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
462789 2010 LY96 13/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
462790 2010 MH103 30/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
462791 2010 NG28 07/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
462792 2010 OP29 19/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
462793 2010 OG87 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462794 2010 OM121 30/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
462795 2010 OV123 31/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
462796 2010 PY1 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462797 2010 PY21 04/08/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
462798 2010 PD40 06/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
462799 2010 PT58 09/08/2010 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
462800 2010 PT59 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL