Danh sách tiểu hành tinh/444401–444500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444401 2005 YU286 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444402 2006 AE8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
444403 2006 AK30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444404 2006 AO31 05/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
444405 2006 AV31 05/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
444406 2006 AO35 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444407 2006 AR35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444408 2006 AL40 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444409 2006 AY46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444410 2006 AD49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
444411 2006 AR51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444412 2006 AQ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444413 2006 AH55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444414 2006 AQ56 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
444415 2006 AK65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444416 2006 BQ8 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444417 2006 BP13 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444418 2006 BM30 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
444419 2006 BR34 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444420 2006 BQ35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444421 2006 BC39 24/01/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
444422 2006 BJ49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444423 2006 BE57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444424 2006 BM65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444425 2006 BV65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444426 2006 BC79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444427 2006 BN87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444428 2006 BN137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
444429 2006 BE140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
444430 2006 BD144 23/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444431 2006 BV168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
444432 2006 BF179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444433 2006 BE180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
444434 2006 BU184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
444435 2006 BK194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
444436 2006 BF205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444437 2006 BJ228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
444438 2006 BM228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444439 2006 BK247 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444440 2006 BO247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444441 2006 BN264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444442 2006 BC282 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
444443 2006 CV11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444444 2006 CL67 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
444445 2006 DB22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444446 2006 DH45 06/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444447 2006 DR80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444448 2006 DY127 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
444449 2006 DS137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444450 2006 DS149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444451 2006 DT151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444452 2006 DG183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444453 2006 DK192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444454 2006 DK199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
444455 2006 DG206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
444456 2006 EK6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
444457 2006 EB21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444458 2006 EH21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444459 2006 EJ37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444460 2006 EB48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444461 2006 EV66 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444462 2006 EC68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
444463 2006 EY72 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444464 2006 FU10 31/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
444465 2006 FA21 22/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
444466 2006 GL31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444467 2006 HS57 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444468 2006 HJ58 27/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
444469 2006 JG4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
444470 2006 KJ26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444471 2006 KX58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444472 2006 KD103 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444473 2006 KB105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444474 2006 KL142 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 750 m MPC · JPL
444475 2006 PD2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
444476 2006 PV17 15/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
444477 2006 PE28 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
444478 2006 QN51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
444479 2006 QT71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444480 2006 QL89 28/08/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
444481 2006 QG105 28/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
444482 2006 QK118 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444483 2006 QY118 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444484 2006 QV144 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
444485 2006 QY144 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
444486 2006 QU147 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444487 2006 QW157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444488 2006 QJ185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444489 2006 QZ186 28/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
444490 2006 RT2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
444491 2006 RY3 12/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
444492 2006 RR17 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
444493 2006 RE20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444494 2006 RY20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444495 2006 RQ22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
444496 2006 RL32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
444497 2006 RT41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444498 2006 RG53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
444499 2006 RW54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444500 2006 RJ57 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL