Danh sách tiểu hành tinh/433601–433700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433601 2013 YK63 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
433602 2013 YE66 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433603 2013 YG70 19/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
433604 2013 YX71 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433605 2013 YX72 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433606 2013 YO78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433607 2013 YW78 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433608 2013 YG81 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433609 2013 YN86 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
433610 2013 YQ89 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
433611 2013 YV92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,8 km MPC · JPL
433612 2013 YU94 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
433613 2013 YV94 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433614 2013 YG98 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
433615 2013 YA101 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433616 2013 YZ103 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433617 2013 YQ107 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
433618 2013 YK108 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
433619 2013 YW108 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433620 2013 YY109 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433621 2013 YY110 06/10/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
433622 2013 YY111 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433623 2013 YG115 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433624 2013 YG116 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433625 2013 YB119 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433626 2013 YR119 09/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
433627 2013 YS120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433628 2013 YH127 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
433629 2013 YJ130 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433630 2013 YW132 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433631 2013 YP133 10/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
433632 2013 YZ133 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433633 2013 YE138 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433634 2014 AA2 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433635 2014 AD2 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
433636 2014 AE9 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
433637 2014 AA11 02/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
433638 2014 AG18 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
433639 2014 AG19 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433640 2014 AO22 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433641 2014 AZ22 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433642 2014 AE35 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433643 2014 AR36 31/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
433644 2014 AZ36 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433645 2014 AD37 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433646 2014 AJ37 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433647 2014 AL37 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
433648 2014 AO41 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433649 2014 AZ42 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
433650 2014 AX44 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433651 2014 AG47 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433652 2014 BX 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
433653 2014 BH4 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
433654 2014 BN11 20/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
433655 2014 BW14 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433656 2014 BL17 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
433657 2014 BA23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433658 2014 BO26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433659 2014 BG27 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433660 2014 BL28 17/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
433661 2014 BO28 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433662 2014 BP46 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
433663 2014 CW10 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
433664 2014 CK16 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433665 2014 CB22 23/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433666 2014 DC8 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
433667 2014 DN18 08/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
433668 2014 DV23 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433669 2014 DX29 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433670 2014 DD32 18/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
433671 2014 DF32 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433672 2014 DK32 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
433673 2014 DX82 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433674 2014 DH124 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
433675 2014 DK125 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
433676 2014 DP139 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
433677 2014 EO7 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
433678 2014 EW16 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433679 2014 EY22 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
433680 2014 EH29 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433681 2014 EH33 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
433682 2014 OU157 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433683 2014 UF112 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
433684 2014 VP7 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
433685 2014 VF21 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433686 2014 VL24 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
433687 2014 WN18 07/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
433688 2014 WB19 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
433689 2014 WH46 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433690 2014 WS46 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
433691 2014 WJ52 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433692 2014 WO55 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433693 2014 WB140 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
433694 2014 WW179 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433695 2014 WO252 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
433696 2014 WA311 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
433697 2014 WT399 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
433698 2014 WZ423 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
433699 2014 WM428 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433700 2014 WP467 13/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL