Danh sách tiểu hành tinh/432501–432600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432501 2010 EE141 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432502 2010 EG142 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
432503 2010 EW152 11/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432504 2010 ER171 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432505 2010 EZ171 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432506 2010 FW1 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432507 2010 FN2 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432508 2010 FA4 19/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
432509 2010 FF7 19/03/2010 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
432510 2010 FG13 19/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
432511 2010 FZ16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432512 2010 FH17 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432513 2010 FJ25 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432514 2010 FT30 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432515 2010 FN55 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432516 2010 FW56 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
432517 2010 FH90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
432518 2010 FK93 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432519 2010 FV99 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432520 2010 FA100 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432521 2010 FA101 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432522 2010 GY34 09/04/2010 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
432523 2010 GB75 05/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
432524 2010 GE97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432525 2010 GW97 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432526 2010 GA98 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432527 2010 GJ101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432528 2010 GZ116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432529 2010 GU118 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432530 2010 GV118 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432531 2010 GO120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432532 2010 GP123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432533 2010 GV123 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432534 2010 GT125 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432535 2010 GH127 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432536 2010 GB129 15/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
432537 2010 GK130 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432538 2010 GT131 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432539 2010 GK132 25/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
432540 2010 GT156 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432541 2010 HE 23/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432542 2010 HV60 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
432543 2010 HT78 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432544 2010 HJ79 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432545 2010 HT79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432546 2010 HW80 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432547 2010 JP2 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432548 2010 JH31 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432549 2010 JE43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432550 2010 JC45 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432551 2010 JL45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
432552 2010 JR45 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432553 2010 JB47 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
432554 2010 JR47 17/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432555 2010 JY48 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432556 2010 JF75 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432557 2010 JR77 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432558 2010 JQ79 14/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432559 2010 JZ79 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432560 2010 JM80 07/05/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
432561 2010 JO80 07/05/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
432562 2010 JE84 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432563 2010 JJ89 10/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
432564 2010 JO110 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432565 2010 JK115 25/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432566 2010 JL120 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432567 2010 JV160 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
432568 2010 LD62 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432569 2010 LY103 12/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432570 2010 NK37 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432571 2010 NY38 08/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
432572 2010 OR47 29/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432573 2010 OJ48 22/07/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
432574 2010 OA53 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432575 2010 OV57 02/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432576 2010 OB62 24/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432577 2010 OZ67 30/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432578 2010 OR75 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
432579 2010 OX83 31/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
432580 2010 OF84 02/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
432581 2010 OF99 30/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
432582 2010 OV104 31/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432583 2010 PZ56 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432584 2010 PU60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
432585 2010 QH7 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432586 2010 RM61 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432587 2010 RY88 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432588 2010 RZ99 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432589 2010 RC103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
432590 2010 RZ104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432591 2010 RP107 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432592 2010 RO123 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
432593 2010 RF128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432594 2010 RC144 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432595 2010 RL166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432596 2010 RO166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432597 2010 RN177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432598 2010 SJ3 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
432599 2010 SC15 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432600 2010 SQ29 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL