Danh sách tiểu hành tinh/424501–424600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424501 2008 DS64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
424502 2008 DD68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424503 2008 DX69 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424504 2008 DX75 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424505 2008 DK78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424506 2008 DQ80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
424507 2008 DZ80 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424508 2008 DC82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424509 2008 EY 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424510 2008 ED11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424511 2008 EU13 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424512 2008 EH22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
424513 2008 ES23 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424514 2008 EV26 04/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
424515 2008 EV32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424516 2008 EZ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424517 2008 EJ44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424518 2008 EC45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424519 2008 EA48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424520 2008 EX52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424521 2008 EZ53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424522 2008 EB69 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
424523 2008 EW70 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424524 2008 EJ71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424525 2008 EN72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424526 2008 EP76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424527 2008 EX86 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424528 2008 EB92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424529 2008 EE92 03/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424530 2008 EK94 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424531 2008 EB95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424532 2008 EZ97 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 930 m MPC · JPL
424533 2008 EC100 06/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
424534 2008 EH100 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424535 2008 ET111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
424536 2008 EH117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
424537 2008 EF128 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
424538 2008 EA130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424539 2008 EO135 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424540 2008 ET135 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424541 2008 EY138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424542 2008 EB140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424543 2008 EQ141 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424544 2008 EH148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
424545 2008 EN148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424546 2008 EP150 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424547 2008 EB152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424548 2008 EP153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424549 2008 EX160 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424550 2008 ER161 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424551 2008 EY163 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424552 2008 EW167 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
424553 2008 FQ 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424554 2008 FC16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424555 2008 FP20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424556 2008 FZ25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424557 2008 FK36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424558 2008 FV38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
424559 2008 FT46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424560 2008 FS52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424561 2008 FE57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
424562 2008 FA62 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424563 2008 FM62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424564 2008 FJ67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424565 2008 FH69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
424566 2008 FH86 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
424567 2008 FF95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424568 2008 FV96 29/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
424569 2008 FP104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
424570 2008 FB115 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
424571 2008 FN130 30/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
424572 2008 FO133 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424573 2008 GS 02/04/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424574 2008 GM3 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424575 2008 GV18 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424576 2008 GY22 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
424577 2008 GD28 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424578 2008 GW29 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424579 2008 GC34 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424580 2008 GJ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424581 2008 GO37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
424582 2008 GZ46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424583 2008 GK54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424584 2008 GY57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
424585 2008 GF58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
424586 2008 GB65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424587 2008 GP66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424588 2008 GT68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424589 2008 GV71 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
424590 2008 GO85 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424591 2008 GD99 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424592 2008 GM100 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424593 2008 GF101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424594 2008 GL106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424595 2008 GM118 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
424596 2008 GM123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424597 2008 GO136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424598 2008 GS144 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424599 2008 GR145 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424600 2008 HT12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL