Danh sách tiểu hành tinh/411001–411100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411001 2009 UA52 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411002 2009 UC54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411003 2009 UZ59 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411004 2009 UG63 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411005 2009 US69 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411006 2009 UF70 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411007 2009 UL71 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411008 2009 UU73 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411009 2009 UY79 28/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411010 2009 UD80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
411011 2009 UK82 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411012 2009 UZ82 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,9 km MPC · JPL
411013 2009 UY85 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411014 2009 UG90 23/10/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
411015 2009 UV93 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
411016 2009 UX96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411017 2009 UP97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411018 2009 UF98 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411019 2009 UG99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411020 2009 UJ101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411021 2009 UG103 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411022 2009 US105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411023 2009 UX105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
411024 2009 UA106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
411025 2009 UY107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411026 2009 UM110 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411027 2009 UO110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411028 2009 UP110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411029 2009 UD111 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
411030 2009 UA117 14/10/2009 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
411031 2009 UN119 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411032 2009 UU123 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
411033 2009 UC124 20/10/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
411034 2009 UY128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
411035 2009 UY130 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
411036 2009 UR135 17/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
411037 2009 UP136 24/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
411038 2009 UC137 27/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411039 2009 US140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411040 2009 UM142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
411041 2009 UF145 16/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
411042 2009 UP150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411043 2009 UB153 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
411044 2009 VY7 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411045 2009 VO12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411046 2009 VU17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411047 2009 VS20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411048 2009 VN21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411049 2009 VA25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
411050 2009 VS27 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411051 2009 VZ27 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411052 2009 VP29 09/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411053 2009 VD32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411054 2009 VN38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411055 2009 VC44 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
411056 2009 VY44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,9 km MPC · JPL
411057 2009 VB46 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411058 2009 VD48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411059 2009 VY49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
411060 2009 VZ49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
411061 2009 VE52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411062 2009 VJ53 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
411063 2009 VF58 15/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411064 2009 VH59 08/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411065 2009 VT60 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411066 2009 VU60 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411067 2009 VO61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411068 2009 VQ61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411069 2009 VL64 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411070 2009 VG65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
411071 2009 VK65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411072 2009 VK66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411073 2009 VM66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411074 2009 VM70 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
411075 2009 VH76 15/11/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
411076 2009 VU76 14/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
411077 2009 VR81 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411078 2009 VG84 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
411079 2009 VK86 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411080 2009 VF88 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411081 2009 VL89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411082 2009 VB90 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411083 2009 VU96 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411084 2009 VR98 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411085 2009 VQ99 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411086 2009 VE100 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411087 2009 VN104 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411088 2009 VA111 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
411089 2009 VJ111 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
411090 2009 VC112 09/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
411091 2009 VA116 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411092 2009 WX1 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411093 2009 WF2 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411094 2009 WE8 18/11/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
411095 2009 WA26 23/11/2009 Mayhill A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
411096 2009 WM28 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411097 2009 WS29 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
411098 2009 WJ32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
411099 2009 WE33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
411100 2009 WK35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL