Danh sách tiểu hành tinh/360201–360300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360201 1997 WF9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360202 1997 WK27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
360203 1998 DT8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360204 1998 SE31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360205 1998 SZ32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360206 1998 SF146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
360207 1998 TE22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360208 1998 VL2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
360209 1998 WJ7 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
360210 1998 WZ29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360211 1999 CS45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360212 1999 FD88 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
360213 1999 PY5 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360214 1999 PH8 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
360215 1999 RJ2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360216 1999 RA27 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360217 1999 RA30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360218 1999 RZ105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360219 1999 SG26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360220 1999 TU20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
360221 1999 TX34 03/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360222 1999 TE62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
360223 1999 TU63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
360224 1999 TX68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360225 1999 TV115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360226 1999 TP161 09/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
360227 1999 TW259 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360228 1999 TH321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360229 1999 VL11 06/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360230 1999 VG116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360231 1999 VM138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360232 1999 VD155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360233 1999 VR174 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360234 2000 BF41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360235 2000 BV42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360236 2000 BQ44 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360237 2000 BS48 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360238 2000 CC120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360239 2000 CJ125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360240 2000 DU10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360241 2000 ED16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360242 2000 EU165 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360243 2000 EG196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360244 2000 FN7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360245 2000 GG4 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360246 2000 GW11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360247 2000 GH14 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360248 2000 GN23 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360249 2000 GQ127 04/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360250 2000 GH186 10/04/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
360251 2000 HL20 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360252 2000 HV53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360253 2000 HH102 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360254 2000 JU3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360255 2000 JF6 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360256 2000 JB8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360257 2000 JY78 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360258 2000 JD80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360259 2000 KX10 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360260 2000 KN37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360261 2000 OO11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360262 2000 OX60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360263 2000 QJ184 26/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360264 2000 QL220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
360265 2000 SN53 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360266 2000 SZ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360267 2000 SH116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360268 2000 SC186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360269 2000 SF200 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
360270 2000 SL218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360271 2000 SJ239 27/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
360272 2000 SE254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360273 2000 SU260 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360274 2000 SZ297 28/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
360275 2000 SU300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360276 2000 SD302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360277 2000 SJ364 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360278 2000 TN27 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360279 2000 TJ31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360280 2000 UH16 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360281 2000 UN76 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360282 2000 VQ22 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360283 2000 WG25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360284 2000 WU29 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360285 2000 WD110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360286 2000 WT117 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360287 2000 WL184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
360288 2001 BM3 17/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
360289 2001 BH39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360290 2001 DC49 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360291 2001 DQ97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360292 2001 LP1 14/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360293 2001 OU9 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
360294 2001 OO26 18/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360295 2001 OO85 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
360296 2001 PQ31 31/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360297 2001 QG19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360298 2001 QP184 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
360299 2001 QU208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360300 2001 QD211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL