Danh sách tiểu hành tinh/344401–344500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344401 2002 AJ22 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344402 2002 AS25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344403 2002 AN33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344404 2002 AG44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344405 2002 AQ88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344406 2002 AS107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344407 2002 AN127 13/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
344408 2002 AU137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344409 2002 AB148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344410 2002 AD148 13/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344411 2002 AP163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344412 2002 AP171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344413 Campodeifiori 2002 BC 18/01/2002 Schiaparelli F. Bellini 4,2 km MPC · JPL
344414 2002 BF14 19/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344415 2002 BO28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
344416 2002 BV30 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344417 2002 CK17 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344418 2002 CY35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344419 2002 CU37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344420 2002 CG68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344421 2002 CL182 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344422 2002 CK201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344423 2002 CK207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344424 2002 CO233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344425 2002 CC234 12/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
344426 2002 CF258 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
344427 2002 CS275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
344428 2002 DD 16/02/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 860 m MPC · JPL
344429 2002 EP43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344430 2002 ES100 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
344431 2002 EA114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344432 2002 EZ115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
344433 2002 EL157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344434 2002 FJ37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344435 2002 FD38 30/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
344436 2002 GE12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
344437 2002 GF87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344438 2002 GR114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344439 2002 GY116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344440 2002 GU126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344441 2002 GN170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344442 2002 GX181 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
344443 2002 GL189 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344444 2002 HM3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344445 2002 HQ7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344446 2002 JO54 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344447 2002 JU78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344448 2002 JO95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344449 2002 JB106 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344450 2002 JJ120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344451 2002 JM123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344452 2002 KF13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344453 2002 LE29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344454 2002 LL42 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344455 2002 LE47 15/06/2002 Emerald Lane L. Ball 3,4 km MPC · JPL
344456 2002 LZ51 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344457 2002 MX3 24/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344458 2002 MT6 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
344459 2002 MW6 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344460 2002 NH20 09/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
344461 2002 NK56 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
344462 2002 ND63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344463 2002 NX65 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
344464 2002 NK76 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344465 2002 NB79 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
344466 2002 OF7 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344467 2002 OK7 20/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344468 2002 OT36 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
344469 2002 OA37 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344470 2002 PQ4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344471 2002 PN59 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344472 2002 PR93 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
344473 2002 PM109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344474 2002 PN113 15/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
344475 2002 PG118 21/07/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
344476 2002 PX143 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
344477 2002 PB160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
344478 2002 PY165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
344479 2002 PR168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344480 2002 PE170 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344481 2002 PH177 11/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344482 2002 PN184 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
344483 2002 PM197 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
344484 2002 PP197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
344485 2002 PW197 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344486 2002 QU16 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344487 2002 QR48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
344488 2002 QO68 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344489 2002 QP71 18/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
344490 2002 QZ76 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
344491 2002 QU79 20/08/2002 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
344492 2002 QU84 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344493 2002 QJ85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344494 2002 QQ94 17/08/2002 Haleakala NEAT 510 m MPC · JPL
344495 2002 QF102 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
344496 2002 QW105 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
344497 2002 QL113 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344498 2002 QX114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
344499 2002 QF115 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
344500 2002 QH121 16/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL