Danh sách tiểu hành tinh/337701–337800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337701 2001 TT259 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
337702 2001 TZ259 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337703 2001 UP3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337704 2001 UJ6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 4,4 km MPC · JPL
337705 2001 UW7 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337706 2001 UE8 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
337707 2001 UO8 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337708 2001 UV9 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
337709 2001 UV12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
337710 2001 UB20 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337711 2001 UR22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337712 2001 UC23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337713 2001 UO25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337714 2001 UN28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337715 2001 UJ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337716 2001 UH38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337717 2001 UK38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337718 2001 UJ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337719 2001 UQ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337720 2001 UU40 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337721 2001 UB44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337722 2001 UB48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337723 2001 UV52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337724 2001 UK54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337725 2001 UQ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337726 2001 UA60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337727 2001 UG60 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337728 2001 UF61 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337729 2001 UU61 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337730 2001 UH64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337731 2001 UZ67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337732 2001 UH68 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337733 2001 UJ68 20/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337734 2001 UJ70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337735 2001 UH71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337736 2001 UR72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
337737 2001 UR77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
337738 2001 UH78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337739 2001 UF80 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337740 2001 UP83 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337741 2001 UR84 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337742 2001 UF87 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337743 2001 UX96 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337744 2001 UR97 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337745 2001 UM100 17/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
337746 2001 UX100 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337747 2001 UQ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337748 2001 UY101 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337749 2001 UH102 20/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337750 2001 UT105 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337751 2001 UX106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337752 2001 UH107 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337753 2001 UD108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337754 2001 UR108 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337755 2001 UX110 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337756 2001 UL115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
337757 2001 UA120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337758 2001 UK124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
337759 2001 UG125 22/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
337760 2001 UJ129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337761 2001 UB130 21/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
337762 2001 UJ130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337763 2001 UM137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337764 2001 UT138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337765 2001 UZ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337766 2001 UZ139 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337767 2001 UV143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337768 2001 UZ143 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337769 2001 US145 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337770 2001 UA148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337771 2001 UA160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337772 2001 UK163 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337773 2001 UX163 17/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337774 2001 UK165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337775 2001 UK166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
337776 2001 UM172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
337777 2001 UH173 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
337778 2001 US173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337779 2001 UO177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337780 2001 UH178 23/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
337781 2001 UZ184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
337782 2001 UL185 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337783 2001 UJ189 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
337784 2001 UB192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
337785 2001 UG192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337786 2001 UX194 18/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
337787 2001 UU195 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
337788 2001 UE198 19/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
337789 2001 UE201 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337790 2001 UU201 19/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
337791 2001 UU202 19/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
337792 2001 UV202 19/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
337793 2001 UA204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337794 2001 UZ204 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337795 2001 UG205 19/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
337796 2001 UW205 19/10/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
337797 2001 UU207 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337798 2001 UY210 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337799 2001 UC211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337800 2001 UR212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL