Danh sách tiểu hành tinh/328701–328800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328701 2009 SJ363 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328702 2009 SE364 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328703 2009 TN1 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
328704 2009 TW2 12/10/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,4 km MPC · JPL
328705 2009 TG3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328706 2009 TK6 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328707 2009 TS6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
328708 2009 TW8 14/10/2009 Marly P. Kocher 2,6 km MPC · JPL
328709 2009 TT9 14/10/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328710 2009 TZ10 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
328711 2009 TY12 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
328712 2009 TA13 15/10/2009 Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
328713 2009 TB14 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
328714 2009 TE17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
328715 2009 TH17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328716 2009 TP17 15/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
328717 2009 TA18 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
328718 2009 TA20 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
328719 2009 TZ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
328720 2009 TA21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
328721 2009 TR21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
328722 2009 TF26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
328723 2009 TT33 09/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
328724 2009 TX33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328725 2009 TP36 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
328726 2009 TF38 14/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
328727 2009 TA41 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
328728 2009 TO41 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328729 2009 TF43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
328730 2009 TE45 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
328731 2009 TC46 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328732 2009 TG46 08/04/2002 La Silla C. Barbieri 15 km MPC · JPL
328733 2009 TB48 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328734 2009 UA1 17/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,1 km MPC · JPL
328735 2009 UP10 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328736 2009 UC12 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
328737 2009 UP20 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328738 2009 UL25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328739 2009 UQ26 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
328740 2009 UN28 18/10/2009 La Cañada J. Lacruz 4,1 km MPC · JPL
328741 2009 UM29 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328742 2009 UE30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328743 2009 UF30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328744 2009 UV31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328745 2009 UY33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328746 2009 UM36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328747 2009 UK37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
328748 2009 UX39 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
328749 2009 UR57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328750 2009 UF59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328751 2009 UQ60 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328752 2009 UU60 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328753 2009 UL64 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328754 2009 UE66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328755 2009 UT70 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328756 2009 UL76 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328757 2009 UC88 19/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
328758 2009 UM88 21/10/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
328759 2009 UN88 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
328760 2009 UE90 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328761 2009 UN94 21/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
328762 2009 UZ94 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328763 2009 US96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328764 2009 UW97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
328765 2009 UL99 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328766 2009 UR100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
328767 2009 UD102 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
328768 2009 UV106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
328769 2009 UG107 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
328770 2009 UX107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
328771 2009 UL108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328772 2009 UY109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328773 2009 UW115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328774 2009 UV118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328775 2009 UB129 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
328776 2009 UA136 22/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
328777 2009 UG136 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328778 2009 UL136 23/10/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
328779 2009 UG137 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
328780 2009 UM137 16/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
328781 2009 UP137 17/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
328782 2009 UV140 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328783 2009 UT146 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328784 2009 UB147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328785 2009 UH150 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
328786 2009 UH152 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
328787 2009 UC153 24/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
328788 2009 UC154 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
328789 2009 UF155 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
328790 2009 VJ1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,6 km MPC · JPL
328791 2009 VO3 10/11/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,5 km MPC · JPL
328792 2009 VZ3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328793 2009 VA5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
328794 2009 VX8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328795 2009 VW9 08/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
328796 2009 VJ17 08/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
328797 2009 VF20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328798 2009 VM27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328799 2009 VU27 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
328800 2009 VO29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL