Danh sách tiểu hành tinh/299101–299200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299101 2005 EW108 04/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299102 2005 EX108 04/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
299103 2005 EZ111 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
299104 2005 ED116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299105 2005 EV118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
299106 2005 ED129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299107 2005 EY129 30/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
299108 2005 EU130 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
299109 2005 EY136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
299110 2005 EU137 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
299111 2005 EZ137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299112 2005 EQ142 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299113 2005 EN149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299114 2005 ER149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299115 2005 EP156 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
299116 2005 EH157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
299117 2005 EX160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299118 2005 EG162 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
299119 2005 EL182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
299120 2005 EW184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299121 2005 ES188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
299122 2005 EC192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
299123 2005 EM197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
299124 2005 EL198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
299125 2005 ER199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299126 2005 ED207 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299127 2005 EF213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299128 2005 ET214 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
299129 2005 EA217 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299130 2005 ED217 09/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299131 2005 EM217 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299132 2005 EH221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299133 2005 ER221 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
299134 Moggicecchi 2005 EB224 10/03/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
299135 2005 ES237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299136 2005 EY237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299137 2005 EV239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299138 2005 EA240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299139 2005 EW241 11/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
299140 2005 EH243 11/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
299141 2005 EN246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299142 2005 EN247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299143 2005 ED260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299144 2005 EG264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299145 2005 EE266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299146 2005 EU266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299147 2005 EH270 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
299148 2005 EK273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299149 2005 EA276 08/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299150 2005 EM279 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299151 2005 EB284 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
299152 2005 EG290 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299153 2005 EX298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
299154 2005 EQ323 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
299155 2005 EK330 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
299156 2005 FD4 18/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299157 2005 FO11 30/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
299158 2005 GD6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299159 2005 GF7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299160 2005 GK12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299161 2005 GL12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
299162 2005 GM12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
299163 2005 GF15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299164 2005 GD19 02/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299165 2005 GT20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
299166 2005 GC28 03/04/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
299167 2005 GL36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299168 2005 GJ37 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299169 2005 GR37 02/04/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
299170 2005 GX40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299171 2005 GC47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299172 2005 GR49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299173 2005 GH56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
299174 2005 GK58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
299175 2005 GT60 06/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
299176 2005 GM71 04/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
299177 2005 GW74 05/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
299178 2005 GC76 05/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
299179 2005 GG77 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299180 2005 GB81 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299181 2005 GW92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
299182 2005 GW97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299183 2005 GN105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299184 2005 GY105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299185 2005 GV109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299186 2005 GH115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
299187 2005 GU118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299188 2005 GO127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299189 2005 GT127 12/04/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
299190 2005 GB134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
299191 2005 GZ136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299192 2005 GV141 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299193 2005 GA146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299194 2005 GG146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299195 2005 GP148 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
299196 2005 GP163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
299197 2005 GJ165 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299198 2005 GQ172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299199 2005 GN206 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
299200 2005 GB219 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL