Danh sách tiểu hành tinh/296201–296300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296201 2009 BN188 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
296202 2009 BO188 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296203 2009 BY188 18/01/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
296204 2009 BT189 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
296205 2009 CC1 01/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
296206 2009 CE1 01/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
296207 2009 CO2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
296208 2009 CG5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
296209 2009 CO7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296210 2009 CQ12 02/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
296211 2009 CB15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296212 2009 CK22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296213 2009 CL22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296214 2009 CM22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296215 2009 CN23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296216 2009 CE26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296217 2009 CQ26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296218 2009 CM27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296219 2009 CY27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296220 2009 CC28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296221 2009 CW28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296222 2009 CN29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296223 2009 CR33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296224 2009 CB35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296225 2009 CQ36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296226 2009 CH38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
296227 2009 CK38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296228 2009 CB39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296229 2009 CC44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296230 2009 CG44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296231 2009 CR45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296232 2009 CS47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296233 2009 CQ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296234 2009 CD51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
296235 2009 CK51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
296236 2009 CF54 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296237 2009 CA56 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296238 2009 CW57 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
296239 2009 CY59 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
296240 2009 CE60 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
296241 2009 CN60 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296242 2009 DW6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296243 2009 DZ11 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296244 2009 DA12 22/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
296245 2009 DQ12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296246 2009 DN13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296247 2009 DA15 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,0 km MPC · JPL
296248 2009 DL17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296249 2009 DR18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296250 2009 DC20 16/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
296251 2009 DH21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296252 2009 DK23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296253 2009 DM23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
296254 2009 DP23 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296255 2009 DU23 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296256 2009 DB28 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,6 km MPC · JPL
296257 2009 DQ31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296258 2009 DW32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296259 2009 DP33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296260 2009 DM34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296261 2009 DX34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296262 2009 DA35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296263 2009 DO35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296264 2009 DH36 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296265 2009 DY38 19/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296266 2009 DO39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296267 2009 DY40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
296268 2009 DA41 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
296269 2009 DZ41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296270 2009 DO43 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296271 2009 DH45 26/02/2009 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
296272 2009 DU45 23/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296273 2009 DX45 23/02/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
296274 2009 DV47 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,8 km MPC · JPL
296275 2009 DD48 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
296276 2009 DN51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296277 2009 DB55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296278 2009 DD57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296279 2009 DG58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296280 2009 DH61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296281 2009 DL61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296282 2009 DP65 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
296283 2009 DQ69 26/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296284 2009 DF71 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
296285 2009 DD73 25/02/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
296286 2009 DF73 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296287 2009 DV74 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296288 2009 DE75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296289 2009 DY77 24/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
296290 2009 DE82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
296291 2009 DU83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296292 2009 DA86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296293 2009 DD89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296294 2009 DL89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296295 2009 DN90 26/02/2009 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
296296 2009 DW104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296297 2009 DT106 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296298 2009 DQ107 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296299 2009 DF113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
296300 2009 DA120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL