Danh sách tiểu hành tinh/295501–295600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295501 2008 RG51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295502 2008 RM51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295503 2008 RE55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
295504 2008 RF57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295505 2008 RD60 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295506 2008 RR62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295507 2008 RO64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295508 2008 RX66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295509 2008 RQ73 06/09/2008 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
295510 2008 RE74 06/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295511 2008 RH75 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
295512 2008 RR75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295513 2008 RR82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
295514 2008 RW86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295515 2008 RP88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295516 2008 RN92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295517 2008 RP102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295518 2008 RF103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295519 2008 RK109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295520 2008 RP112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295521 2008 RA114 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295522 2008 RV115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295523 2008 RA116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295524 2008 RY116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295525 2008 RK117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295526 2008 RC118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295527 2008 RV119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295528 2008 RZ119 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295529 2008 RK121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295530 2008 RC124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
295531 2008 RK125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295532 2008 RV127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295533 2008 RV131 07/09/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
295534 2008 RH133 06/09/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
295535 2008 RH134 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295536 2008 RD138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
295537 2008 RF138 06/09/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
295538 2008 RO141 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295539 2008 RL142 07/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
295540 2008 RR142 07/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
295541 2008 SK1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 4,3 km MPC · JPL
295542 2008 SC2 22/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
295543 2008 SK3 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
295544 2008 SK7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
295545 2008 SF9 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
295546 2008 SB11 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
295547 2008 SU13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295548 2008 SR14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295549 2008 SL20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295550 2008 SC21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295551 2008 SH26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295552 2008 SU41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295553 2008 SO42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295554 2008 SS42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295555 2008 SX52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295556 2008 SJ54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295557 2008 SQ54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295558 2008 SM55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
295559 2008 SC56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295560 2008 SV62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295561 2008 SX65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
295562 2008 SO66 21/09/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
295563 2008 SJ68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295564 2008 ST72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295565 Hannover 2008 SL83 27/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
295566 2008 ST83 28/09/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
295567 2008 SF86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295568 2008 SJ91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295569 2008 SF92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295570 2008 SN95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295571 2008 SA96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295572 2008 SH98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295573 2008 SQ102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295574 2008 SW103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295575 2008 SX104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295576 2008 SB107 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295577 2008 SM107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295578 2008 SM108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295579 2008 SG110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295580 2008 SO110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295581 2008 ST112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295582 2008 SW114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
295583 2008 SV117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
295584 2008 SE123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295585 2008 SS124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295586 2008 SC129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295587 2008 SL130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295588 2008 SW132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295589 2008 SZ132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295590 2008 SR134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295591 2008 SA136 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
295592 2008 SF138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295593 2008 SB139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295594 2008 SL145 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295595 2008 SE146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295596 2008 SL146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
295597 2008 SP161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
295598 2008 SA168 28/09/2008 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
295599 2008 SY169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
295600 2008 SR173 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL