Danh sách tiểu hành tinh/286701–286800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286701 2002 GP15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286702 2002 GP28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
286703 2002 GJ31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
286704 2002 GF37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286705 2002 GZ43 04/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
286706 2002 GM48 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
286707 2002 GK49 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
286708 2002 GM49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
286709 2002 GG61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286710 2002 GY67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286711 2002 GY68 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286712 2002 GW72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
286713 2002 GM78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286714 2002 GO79 10/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286715 2002 GQ80 10/04/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286716 2002 GT81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286717 2002 GL87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286718 2002 GL92 09/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286719 2002 GD93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286720 2002 GH96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286721 2002 GM104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286722 2002 GZ106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
286723 2002 GP110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286724 2002 GY111 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286725 2002 GW112 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286726 2002 GR115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286727 2002 GC116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286728 2002 GM116 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286729 2002 GX118 12/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
286730 2002 GZ118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286731 2002 GW119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286732 2002 GY119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
286733 2002 GM124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
286734 2002 GZ124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286735 2002 GS129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286736 2002 GD130 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286737 2002 GN130 12/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286738 2002 GE135 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286739 2002 GX135 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
286740 2002 GZ135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286741 2002 GU138 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286742 2002 GT141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286743 2002 GW143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
286744 2002 GH145 12/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286745 2002 GA149 14/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
286746 2002 GU150 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286747 2002 GV152 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286748 2002 GW163 14/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286749 2002 GK171 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286750 2002 GU171 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
286751 2002 GH173 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286752 2002 GM180 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
286753 2002 GY182 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286754 2002 GA183 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286755 2002 GB183 11/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286756 2002 GD183 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286757 2002 GG186 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286758 2002 GT186 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286759 2002 GA188 02/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286760 2002 GS188 09/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286761 2002 GO189 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
286762 2002 HU4 16/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,5 km MPC · JPL
286763 2002 HG10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286764 2002 HH13 22/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286765 2002 HP15 17/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286766 2002 HF17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286767 2002 JC3 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286768 2002 JO11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
286769 2002 JS14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286770 2002 JM17 07/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286771 2002 JF23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286772 2002 JN33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286773 2002 JE50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286774 2002 JQ57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286775 2002 JZ60 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
286776 2002 JY65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286777 2002 JV68 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286778 2002 JA71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286779 2002 JD80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286780 2002 JH83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286781 2002 JG84 11/05/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
286782 2002 JU84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286783 2002 JF86 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286784 2002 JN86 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286785 2002 JN87 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286786 2002 JE89 11/05/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
286787 2002 JL91 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286788 2002 JK93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286789 2002 JT93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286790 2002 JB97 12/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286791 2002 JU98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
286792 2002 JE106 14/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286793 2002 JH106 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286794 2002 JY123 06/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
286795 2002 JT126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
286796 2002 JM129 08/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286797 2002 JB130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286798 2002 JD130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286799 2002 JO132 09/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
286800 2002 JQ133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL