Danh sách tiểu hành tinh/273901–274000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273901 2007 HM48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273902 2007 HR48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273903 2007 HU50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273904 2007 HT51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273905 2007 HU51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273906 2007 HD54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273907 2007 HT57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273908 2007 HG59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273909 2007 HV59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273910 2007 HF62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
273911 2007 HM65 22/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
273912 2007 HS65 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273913 2007 HB71 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273914 2007 HT71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273915 2007 HG73 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
273916 2007 HX73 22/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
273917 2007 HB74 22/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273918 2007 HE76 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273919 2007 HP77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273920 2007 HL78 23/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
273921 2007 HT85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
273922 2007 HO88 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273923 2007 HJ90 22/04/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
273924 2007 HO90 24/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
273925 2007 HF96 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
273926 2007 JJ1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273927 2007 JH3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273928 2007 JN3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273929 2007 JH4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273930 2007 JJ4 07/05/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
273931 2007 JY4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273932 2007 JQ10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273933 2007 JX10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273934 2007 JA13 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273935 2007 JS14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
273936 Tangjingchuan 2007 JC16 09/05/2007 Lulin Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
273937 2007 JY17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273938 2007 JX20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273939 2007 JV21 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273940 2007 JJ22 07/05/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273941 2007 JB23 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
273942 2007 JS23 07/05/2007 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
273943 2007 JM26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
273944 2007 JX26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273945 2007 JO27 09/05/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273946 2007 JH28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273947 2007 JJ28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273948 2007 JG34 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
273949 2007 JG35 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273950 2007 JQ37 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273951 2007 JA40 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273952 2007 JZ40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273953 2007 JR41 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273954 2007 JV41 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
273955 2007 JD45 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273956 2007 JH45 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273957 2007 JK45 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
273958 2007 KK1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273959 2007 KX1 18/05/2007 Wrightwood J. W. Young 3,1 km MPC · JPL
273960 2007 KR2 20/05/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
273961 2007 KC4 23/05/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
273962 2007 KQ4 21/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273963 2007 KO5 21/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
273964 2007 KS7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
273965 2007 KY8 25/05/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
273966 2007 KE9 26/05/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
273967 2007 LW1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273968 2007 LH3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273969 2007 LK4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273970 2007 LH5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273971 2007 LK8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
273972 2007 LP8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273973 2007 LA9 08/06/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273974 2007 LB9 08/06/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
273975 2007 LD9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273976 2007 LN13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273977 2007 LE15 09/06/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
273978 2007 LJ15 11/06/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
273979 2007 LH20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273980 2007 LJ21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273981 2007 LY21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273982 2007 LL22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273983 2007 LK23 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273984 2007 LW23 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273985 2007 LZ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273986 2007 LQ29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273987 Greggwade 2007 LQ30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 2,8 km MPC · JPL
273988 2007 MF7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273989 2007 MU7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273990 2007 MR13 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273991 2007 MX16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273992 2007 MZ16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273993 2007 MO24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273994 Cinqueterre 2007 NH1 11/07/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
273995 2007 OB 16/07/2007 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
273996 2007 OQ 17/07/2007 Eskridge G. Hug 3,9 km MPC · JPL
273997 2007 OT2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
273998 2007 OF4 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
273999 2007 OO10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274000 2007 PF1 04/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also