Danh sách tiểu hành tinh/251301–251400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251301 2006 XO42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
251302 2006 XZ50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251303 2006 XY53 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251304 2006 XT54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
251305 2006 XD55 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251306 2006 XC59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
251307 2006 XD62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
251308 2006 XH64 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251309 2006 YQ6 18/12/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251310 2006 YQ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251311 2006 YS14 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,5 km MPC · JPL
251312 2006 YV14 23/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
251313 2006 YY38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251314 2006 YE52 22/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
251315 2007 AO19 15/01/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
251316 2007 AG23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
251317 2007 BV4 17/01/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
251318 2007 BQ6 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
251319 2007 BA19 18/01/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
251320 2007 BR25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251321 2007 BF38 24/01/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
251322 2007 BG55 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251323 2007 BS68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
251324 2007 CZ16 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251325 Leopoldjosefine 2007 CX26 09/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 4,8 km MPC · JPL
251326 2007 CE41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251327 2007 CJ44 08/02/2007 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
251328 2007 CM60 10/02/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
251329 2007 DD25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
251330 2007 DD55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251331 2007 DJ83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
251332 2007 DY87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251333 2007 DY106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
251334 2007 EZ3 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
251335 2007 EL4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251336 2007 EU14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251337 2007 EZ18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
251338 2007 EM181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
251339 2007 EC202 09/03/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
251340 2007 HJ96 19/04/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
251341 2007 OO9 23/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
251342 2007 PF3 04/08/2007 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
251343 2007 PL29 14/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251344 2007 RW224 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251345 2007 RH302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
251346 2007 SJ 17/09/2007 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
251347 2007 TY12 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251348 2007 TG22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251349 2007 TM39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251350 2007 TE46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251351 2007 TN55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251352 2007 TH62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251353 2007 TJ114 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251354 2007 TY131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
251355 2007 TR141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251356 2007 TM163 11/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
251357 2007 TW168 12/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
251358 2007 TM179 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
251359 2007 TF212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251360 2007 TJ261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251361 2007 TH309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251362 2007 TU408 14/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251363 2007 TX418 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251364 2007 TE419 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251365 2007 TQ447 13/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
251366 2007 TR451 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251367 2007 UZ35 19/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251368 2007 UO41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251369 2007 UA47 20/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
251370 2007 UF57 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251371 2007 UR86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251372 2007 UY104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251373 2007 VO9 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
251374 2007 VC15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
251375 2007 VX54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251376 2007 VK55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
251377 2007 VJ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
251378 2007 VF74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251379 2007 VZ79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251380 2007 VK80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251381 2007 VE87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251382 2007 VB90 04/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
251383 2007 VA96 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 770 m MPC · JPL
251384 2007 VJ138 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251385 2007 VJ163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251386 2007 VG165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251387 2007 VO174 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
251388 2007 VS186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
251389 2007 VR193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
251390 2007 VY202 08/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
251391 2007 VD209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251392 2007 VQ267 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
251393 2007 VJ330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
251394 2007 WA39 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251395 2007 WD44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
251396 2007 WG60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251397 2007 XP22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251398 2007 XB24 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251399 2007 XR33 10/12/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251400 2007 XM57 04/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL