Danh sách tiểu hành tinh/222901–223000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222901 2002 GH180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
222902 2002 GQ181 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222903 2002 GS181 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
222904 2002 GR184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222905 2002 HD5 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222906 2002 HQ6 18/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
222907 2002 HV10 18/04/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
222908 2002 HF18 18/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
222909 2002 JU1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
222910 2002 JP32 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222911 2002 JZ45 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222912 2002 JB54 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222913 2002 JA67 10/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222914 2002 JW76 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222915 2002 JD83 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222916 2002 JL98 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222917 2002 JS98 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222918 2002 JM105 12/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222919 2002 JT108 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222920 2002 JQ141 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222921 2002 JG145 13/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
222922 2002 JF147 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222923 2002 JZ148 01/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
222924 2002 LO29 07/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
222925 2002 LQ32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,4 km MPC · JPL
222926 2002 LZ44 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
222927 2002 LN53 09/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
222928 2002 LA54 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222929 2002 LD62 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
222930 2002 MT5 23/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222931 2002 NQ7 09/07/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
222932 2002 NN11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222933 2002 NO22 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
222934 2002 NR61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222935 2002 NT63 08/07/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
222936 2002 OX 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222937 2002 OY5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
222938 2002 OL9 21/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222939 2002 OO9 21/07/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
222940 2002 OG19 23/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222941 2002 OU25 16/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222942 2002 OX27 19/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
222943 2002 PN4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222944 2002 PL11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
222945 2002 PA27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222946 2002 PO29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222947 2002 PV30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222948 2002 PS49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222949 2002 PU57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222950 2002 PQ73 12/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222951 2002 PM98 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
222952 2002 PQ108 13/08/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
222953 2002 PS108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222954 2002 PF120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222955 2002 PM120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
222956 2002 PF129 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222957 2002 PR159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
222958 2002 PG185 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
222959 2002 PH186 11/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
222960 2002 QW15 27/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222961 2002 QC17 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
222962 2002 QF21 28/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
222963 2002 QP28 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
222964 2002 QK41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222965 2002 QJ45 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222966 2002 QY54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
222967 2002 QG71 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222968 2002 QO73 19/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
222969 2002 QL88 29/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222970 2002 QP97 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
222971 2002 QO105 29/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
222972 2002 QW106 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222973 2002 QM107 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222974 2002 QQ116 18/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
222975 2002 QK126 17/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
222976 2002 QM133 19/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
222977 2002 RK21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
222978 2002 RB24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
222979 2002 RJ26 04/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
222980 2002 RF31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
222981 2002 RM40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222982 2002 RG45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222983 2002 RS45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222984 2002 RQ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222985 2002 RZ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222986 2002 RQ55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
222987 2002 RQ59 05/09/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
222988 2002 RP68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
222989 2002 RR77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222990 2002 RE82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222991 2002 RX88 05/09/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
222992 2002 RK120 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222993 2002 RX129 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
222994 2002 RQ151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222995 2002 RT152 12/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
222996 2002 RZ152 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222997 2002 RO157 11/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
222998 2002 RG159 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222999 2002 RZ164 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
223000 2002 RR173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also