Danh sách tiểu hành tinh/212001–212100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212001 2005 BX9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212002 2005 BU10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212003 2005 BL11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212004 2005 BC13 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
212005 2005 BW16 16/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
212006 2005 BM22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212007 2005 BC24 17/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212008 2005 BU24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212009 2005 BD27 20/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212010 2005 BH33 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
212011 2005 CM2 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212012 2005 CV2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212013 2005 CO4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212014 2005 CX4 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212015 2005 CJ6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212016 2005 CA11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212017 2005 CP11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212018 2005 CG13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212019 2005 CJ13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212020 2005 CD14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212021 2005 CK15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212022 2005 CY15 02/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
212023 2005 CE19 02/02/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
212024 2005 CZ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212025 2005 CZ21 03/02/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
212026 2005 CY22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212027 2005 CV24 04/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212028 2005 CT26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212029 2005 CW27 03/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
212030 2005 CG30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
212031 2005 CH36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212032 2005 CL36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212033 2005 CY36 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212034 2005 CC38 07/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,4 km MPC · JPL
212035 2005 CU45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212036 2005 CZ50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212037 2005 CF51 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212038 2005 CW52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212039 2005 CZ52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212040 2005 CH53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212041 2005 CZ56 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212042 2005 CJ58 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212043 2005 CW63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212044 2005 CC65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212045 2005 CL65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212046 2005 CP67 01/02/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212047 2005 CT75 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
212048 2005 CE76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212049 2005 CD79 01/02/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212050 2005 EM8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212051 2005 EP11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212052 2005 EG20 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212053 2005 EP20 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212054 2005 EC21 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212055 2005 ES22 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212056 2005 EA23 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212057 2005 EH25 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212058 2005 EH30 04/03/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
212059 2005 ER31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212060 2005 EC32 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
212061 2005 EJ32 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
212062 2005 EQ32 03/03/2005 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
212063 2005 EB33 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212064 2005 EZ35 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212065 2005 ER36 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212066 2005 EQ39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212067 2005 ER40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212068 2005 EW43 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212069 2005 EV49 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212070 2005 EP53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212071 2005 ED56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
212072 2005 EL58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212073 Carlzimmer 2005 EF65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212074 2005 EG65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212075 2005 EK71 02/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212076 2005 EQ75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212077 2005 EB76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
212078 2005 EL79 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
212079 2005 EX82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212080 2005 EJ84 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
212081 2005 EM96 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212082 2005 EA97 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212083 2005 ES101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212084 2005 EE114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
212085 2005 EZ114 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212086 2005 ED115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212087 2005 EO119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212088 2005 EY121 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212089 2005 EA124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
212090 2005 EK124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212091 2005 EP125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212092 2005 EQ126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212093 2005 EM129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212094 2005 ER136 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212095 2005 EY137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212096 2005 EH138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212097 2005 EY138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212098 2005 EL139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212099 2005 EX139 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212100 2005 EX151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL