Danh sách tiểu hành tinh/187201–187300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187201 2005 SG83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187202 2005 SW84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
187203 2005 SB85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187204 2005 SL89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187205 2005 ST92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187206 2005 SG95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187207 2005 SR95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187208 2005 SD96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187209 2005 SH104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187210 2005 SO105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187211 2005 SS105 25/09/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
187212 2005 SY105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187213 2005 SL110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187214 2005 SD111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
187215 2005 SL111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
187216 2005 SV111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187217 2005 SU118 28/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187218 2005 SY119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
187219 2005 SM125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
187220 2005 SX129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
187221 2005 SP133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187222 2005 SZ135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187223 2005 SX139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187224 2005 SS140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187225 2005 SG141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187226 2005 SH141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187227 2005 SJ143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187228 2005 SC144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187229 2005 SB145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187230 2005 SQ152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
187231 2005 SR152 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
187232 2005 SN153 26/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
187233 2005 SC154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187234 2005 SW154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
187235 2005 SE157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187236 2005 SD160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187237 2005 SJ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187238 2005 SH167 28/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187239 2005 SR169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187240 2005 SK180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187241 2005 SO180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187242 2005 SR180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
187243 2005 SA184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187244 2005 SO190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
187245 2005 SV190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
187246 2005 SU192 29/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187247 2005 SA195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187248 2005 SS210 30/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
187249 2005 SS219 30/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187250 2005 SQ221 30/09/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
187251 2005 ST225 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187252 2005 SA229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187253 2005 SG235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
187254 2005 SL237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
187255 2005 SD248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187256 2005 SG248 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
187257 2005 SX250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187258 2005 SF259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187259 2005 SK278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187260 2005 SH279 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187261 2005 SM279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187262 2005 SW281 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187263 2005 TH1 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187264 2005 TQ3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
187265 2005 TS9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
187266 2005 TO21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187267 2005 TA32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
187268 2005 TH32 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187269 2005 TN33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187270 2005 TT34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187271 2005 TU40 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
187272 2005 TV43 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187273 2005 TJ45 05/10/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
187274 2005 TV45 07/10/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
187275 2005 TZ46 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
187276 Meistas 2005 TM48 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,9 km MPC · JPL
187277 2005 TA53 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187278 2005 TK55 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187279 2005 TE57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
187280 2005 TS57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187281 2005 TK59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
187282 2005 TH62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187283 Jeffhopkins 2005 TC66 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187284 2005 TT68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187285 2005 TS72 05/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
187286 2005 TU72 05/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
187287 2005 TZ73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
187288 2005 TY88 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187289 2005 TO91 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
187290 2005 TW99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187291 2005 TY99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187292 2005 TC101 07/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
187293 2005 TV121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
187294 2005 TJ126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187295 2005 TF132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187296 2005 TV139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187297 2005 TE142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187298 2005 TV142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187299 2005 TY151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187300 2005 TX156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL