Danh sách tiểu hành tinh/180001–180100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180001 2002 YZ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180002 2002 YD4 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
180003 2002 YU5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
180004 2002 YY8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180005 2002 YQ12 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180006 2002 YQ13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180007 2002 YM14 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180008 2002 YZ18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180009 2002 YY20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180010 2002 YR22 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180011 2002 YO25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180012 2002 YM26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180013 2002 YV26 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180014 2002 YP32 27/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180015 2003 AH1 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180016 2003 AW1 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180017 2003 AJ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180018 2003 AU8 03/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180019 2003 AR10 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180020 2003 AO12 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180021 2003 AP14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180022 2003 AD16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180023 2003 AU16 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
180024 2003 AO17 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180025 2003 AU20 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180026 2003 AD22 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180027 2003 AY24 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180028 2003 AM33 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180029 2003 AS37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180030 2003 AM39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180031 2003 AR43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180032 2003 AU44 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
180033 2003 AV48 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180034 2003 AH52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180035 2003 AG60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180036 2003 AD63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180037 2003 AD65 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180038 2003 AO66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180039 2003 AR67 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180040 2003 AX72 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
180041 2003 AY72 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180042 2003 AQ75 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180043 2003 AF77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180044 2003 AJ88 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180045 2003 AR91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
180046 2003 BB5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,5 km MPC · JPL
180047 2003 BM9 26/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
180048 2003 BH10 26/01/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180049 2003 BN14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
180050 2003 BR21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180051 2003 BJ22 25/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180052 2003 BU23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180053 2003 BU25 26/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
180054 2003 BY30 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180055 2003 BR32 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180056 2003 BO39 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180057 2003 BU45 30/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
180058 2003 BM50 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180059 2003 BL65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
180060 2003 BV65 30/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180061 2003 BG66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
180062 2003 BT71 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180063 2003 BC76 29/01/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
180064 2003 BP78 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180065 2003 BF79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180066 2003 BN79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
180067 2003 BY80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
180068 2003 BK82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180069 2003 BW82 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180070 2003 BU90 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
180071 2003 BH92 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
180072 2003 CS2 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180073 2003 CX2 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180074 2003 CB4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180075 2003 CM12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
180076 2003 CO12 02/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
180077 2003 CZ21 03/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 3,4 km MPC · JPL
180078 2003 CG25 05/02/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
180079 2003 DU2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
180080 2003 DZ10 26/02/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
180081 2003 DA11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180082 2003 DZ11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
180083 2003 DT19 22/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180084 2003 DV24 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
180085 2003 EW1 03/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
180086 2003 EE4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180087 2003 EL8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
180088 2003 EQ27 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180089 2003 ER27 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180090 2003 EX28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
180091 2003 ED32 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180092 2003 EC36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180093 2003 EJ41 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180094 2003 EA42 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180095 2003 EA46 07/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
180096 2003 EH49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180097 2003 EF53 08/03/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
180098 2003 EF60 06/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
180099 2003 EY62 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
180100 2003 FT2 23/03/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL