Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Vận

Tủ sách mở Wikibooks

Vận có nghỉa là vận hành . Quá trình hoạt động của vạn vật . Quá trình này có thể tự động hóa khi hoạt động cứ lặp đi lặp lại trong một chu kỳ thời gian . Thí dụ như chu kỳ vận hành của Mặt trời cứ Mọc, Lên , Xuống, Lặn hết ngày này sang ngày khác không hề thay đổi

Tứ vận âm dương[sửa]

Tứ vận âm dương có nghỉa là 4 vận hành âm dương

Tứ vận Ý nghỉa
Sinh Dương thịnh, Âm suy
Thịnh Dương sinh , Âm diệt
Suy Âm thịnh, Dương suy
Diệt Âm sinh , Dương diệt