Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Luân hồi

Tủ sách mở Wikibooks

Luần hồi đại diện cho chu kỳ tuần hoàn là quá trình vận hành tuần hoàn của một thực thể . Thí dụ như chu kỳ vận hành của Mặt trời cứ Mọc, Lên , Xuống, Lặn hết ngày này sang ngày khác không hề thay đổi