Bước tới nội dung

Chủ đề:Toán học rời rạc

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Toán học rời rạc
Các sách trong chủ đề này bàn về toán học rời rạc: ngành nghiên cứu các cấu trúc rời rạc về căn bản, chứ không liên tục. Số thực có một tính chất là giữa bất kỳ hai số nào cũng có số thử ba, và do đó những số này biến đổi một cách 'êm ả'. Các đối tượng nghiên cứu trong toán học rời rạc – như số nguyên, đồ thị và mệnh đề logic - không biến đổi êm ả theo cách này. Chúng có những giá trị rất tách biệt, rạch ròi. Toán học rời rạc do đó không có những chủ đề trong 'toán học liên tục' như giải tích...