Chủ đề:Tài chính doanh nghiệp

Tủ sách mở Wikibooks

< Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Các sách trong chủ đề này bàn về:

  • Tài chính doanh nghiệp: phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu trong khi vẫn quản lý được các rủi ro tài chính.
  • Các quyết định tài chính mà doanh nghiệp đưa ra và những công cụ và phân tích dùng để ra các quyết định này.