Chủ đề:Nhận thức luận

Tủ sách mở Wikibooks

< Triết học

Nhận thức luận
Các sách trong chủ đề này bàn về nhận thức luận: ngành triết học nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc, và phạm vi của tri thức.