Bước tới nội dung

Chủ đề:Lý thuyết phạm trù

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Lý thuyết phạm trù
Các sách trong chủ đề này bàn về lý thuyết phạm trù: một ngành toán học xem xét các tính chất quan hệ trừu tượng giữa các đối tượng như tập hợp, không gian tô pô, đại số và nhóm, dựa trên hình thức biểu đồ. Lý thuyết phạm trù đưa ra các khái niệm như cấu xạ... và giúp chứng minh rất nhiều kết quả toán học phức tạp trong các lĩnh vực toán khác, theo một cách dễ dàng hơn nhiều.