Chủ đề:Lý thuyết giảng dạy

Tủ sách mở Wikibooks

< Giáo dục

Lý thuyết giảng dạy
Các sách trong chủ đề này bàn về lý thuyết giảng day, trình bày việc các tư liệu được sắp xếp, cấu trúc như thế nào để nâng cao hiệu quả giáo dục.