Chủ đề:Khoa học đời sống

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học

Khoa học đời sống
Các sách trong chủ đề này bàn đến khoa học đời sống: khoa nghiên cứu các cơ thể sống như thực vật, động vật và con người. Tuy nhiên, các nghiên cứu về cách hành xử của cơ thể sống chỉ được liệt kê vào lĩnh vực này khi có rõ mặt sinh học.