Chủ đề:Do Thái giáo

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo Abraham

Do Thái giáo
Các sách trong chủ đề này bàn về Do Thái giáo: một tôn giáo gắn liền với Kinh Thánh Do Thái và lịch sử dân tộc Israel, như đã được giải thích và nói rất rõ trong sách Talmud và các sách thánh khác. Do Thái giáo xem mình là mối quan hệ giao ước giữa Con cái Israel (sau này là, nhà nước Do Thái) với Thiên Chúa.