Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học/C

Tủ sách mở Wikibooks
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
C

Cacbon là nguyên tố hóa học thứ sáu trong hệ thống tuần hoàn. Đây là một nguyên tố phi kim phổ biến. Nguyên tố này có 4 dạng thù hình khác nhau, trong đó than chì và kim cương là hai dạng thù hình chính.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 6
 • Nguyên tử khối: 12,0107
 • Số khối: 12
 • Thuộc tính: Phi kim
 • Màu sắc: đen
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 4A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: 2,55
 • Số electron mỗi lớp: 2/4
 • Cấu hình electron: 1s22s22p2
  Viết gọn: [He] 2s22p2

 • Trạng thái vật chất: rắn
 • Khối lượng riêng: 2,267g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: 3675 oC (3848,15 K)
 • Nhiệt độ sôi: 4027 oC (4300,15 K)
 • Nhiệt dung riêng: 0,709 J/g.K

Đồng vị bền
12C, 13C
Đồng vị không bền
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C,
17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C