Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học/B

Tủ sách mở Wikibooks
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
B

Bo là nguyên tố hóa học thứ năm trong hệ thống tuần hoàn. Tên "Bo" bắt nguồn từ tiếng Pháp là Bore. Trong tiếng Anh, nguyên tố này có tên là Boron.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 5
 • Nguyên tử khối: 10,812
 • Số khối: 11
 • Thuộc tính: á kim
 • Màu sắc: đen
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 3A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: 2,04
 • Số electron mỗi lớp: 2/3
 • Cấu hình electron: 1s22s22p1
  Viết gọn: [He] 2s22p1

 • Trạng thái vật chất: rắn
 • Khối lượng riêng: 2,34 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: 2076 oC (2349,15 K)
 • Nhiệt độ sôi: 3927 oC (4200,15 K)
 • Nhiệt dung riêng: 1,026 J/g.K

Đồng vị bền
10B, 11B
Đồng vị không bền
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B,
15B, 16B, 17B, 18B, 19B