Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Ví dụ mẫu

Tủ sách mở Wikibooks
/*********************
Chương trình qan lý sinh viên
***********************/
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include< stdlib.h>
#include<type.h>
#include<string.h>
void taomenu( )
void themsv ( );
void timkiem ( );
void loaibo( );
void danhsach( );
void vitrihv (char st[ ], int d ); /* tìm v trí hp lý */
void lietke ( );
#define sizesv size of (sinhvien)
typedef(truct sinhvien)
  { char hoten[30] ;
   int diem ;
   struct sinhvien *tiep ;
  } sinhvien ;
 sinhvien *head;
 sinhvien *sv ;
 void main ( )
   { clrscr ( );
    gotoxy(1,12);
    printf (" chương trình quản lý danh sách sinh viên (DSLK)\n");
    getch ( ) ;
    taomenu ( );
  } /* kết thúc hàm main ( ) */
void taomenu ( )
  { char ch ;
   do
   { clrscr( );
    printf(" thêm sinh viên tìm kiếm loại bỏ liệt kê Quit \n");
    ch = toupper (getch());
    switch (ch)
       { case "I' :themsv() ;break ;
         case ' I ' : timkiem( ) ; break ;
         case ' L; : loaibo( ) ;break ;
         case ' D' : lietke( ) ; break ;
         case ' Q ' : exit (1) ; break ;
         default : break ;
      }
 }
while ( ch!= 'Q');
}
void themsv ( )
{ char tensv [30] ; int diem ;
  clrscr ( );
  printf(" thêm sinh viên vào danh sách \n");
  gotoxy(1,10) ; printf(" họ và tên : "); gets( tensv);
   printf("điểm :"); scanf("%d", &diem);
   vitrihv ( tensv, diem);
}
void vitrihv( char st [ ] ) int d )
{ sinhvien *find = NULL , *next = NULL; int kq ; char ch ;
  sv = NULL ;
  if ((sv = ( sinhvien*) malloc ( sizesv )) = = NULL)
    { printf(" không đủ bộ nhớ \n") ; getch( ) ; return }
    strcpy ( svă hoten, st);
   svă diem = d ;
/* nếu danh sách ban đầu là rng */
  if ( head = = NULL)
      { head = sv ; headă tiep = NULL ; }
  else
{ /* tìm vị trí mới của phần tử trong danh sách */
     find = head ; next = find ;
      while ((find!=NULL) &&((kq=strcmp(findă hoten, sv ă hoten))< 0)
          { next = find ; find = findătiep ;}
          if ( kq = = 0)
            { printf("sinh viên đã có trong danh sách . Ghi đè (Y/N) ? \n");
              ch = getch( ); ch = toupper (ch);
              if (ch = 'N')
                { free(sv) ; return ; }
              else
                 find --> diem = d ;
               free (sv) ;
            return ;
          }
/* nếu phn t thêm vào đầu danh sách */
       if (find = = head )
          { sv ă tiep = head ; head = sv ; }
       else { sv ă tiep = find ; next ă tiep = sv ; }
  }
}
void timkiem( )
  { char tensv[30] ; int kq ; clrscr ( );
    printf(" tên sinh viên cần tìm :") ; gets(tensv);
    if((tensv !=" " ) && (head1 = NULL))
      { sv = head ;
        while ((sv! = NULL) &&((kq = strcmp(svăhoten, tensv))< 0)
        sv = sv ă tiep ;
        if(kq = = 0);
           printf (" Họ và tên %s điểm %d", svăhoten, svă diem);
       else printf (" không có sinh viên %s \n", tensv);
      }
    getch( ) ;
  }
void loaibo( )
{ char tensv [30] ; int kq ; sinhvien *next ;
 clrscr ( )
 printf ( " tên sinh viên cần loại bỏ :"); scanf("%s", tensv );
 iF((tensv!=NULL) && (head!= NULL))
  { sv = head ; next = sv ;
    while ((kq = strcmp (svă hoten, tensv )) < 0)
     { next = sv ; sv = sv ă tiep ; }
     if ( kq = = 0)
       { if ( sv = = head )
         { head = head ă tiep ; free (sv) ; return ; }
          next ă tiep = sv ă tiep ;
   free(sv);
         }
    else
      { printf (" không có tên %s \n", tensv );
   }
 }
}
void lietke( )
{ clrscr( )
sv = head ;
while ( sv! = NULL)
  { printf(" Họ và tên : %s \n" , svăhoten );
    printf(" điểm : %d \n\n", svă diem);
    sv = svătiep ;
  }
  getch( );
 }