Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song/Mạch RC song song

Tủ sách mở Wikibooks
Mạch Điện RC Nối Tiếp
Lối Mắc Parallel-RC.svg
Z
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
T
A