Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mạch RL Song Song[sửa]

Mạch Điện RC Song Song
Lối Mắc Parallel-RL.png
Z Z =  \frac{1}{R} (1 + j\omega T)
Phương Trình Đạo Hàm L\frac{dI}{dt} + IR = 0
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát \frac{dI}{dt} + \frac{1}{T} = 0
Nghiệm Phương Trình I(t) = A e^-(\frac{t}{T})
T T = \frac{L}{R}
A A = \frac{V}{R}

Mạch Điện RC Song Song[sửa]

Mạch Điện RC Nối Tiếp
Lối Mắc Parallel-RC.svg
Z Z =  \frac{1}{j\omega C} (1 + j\omega T)
Phương Trình Đạo Hàm C\frac{dV}{dt} + \frac{V}{R} = 0
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát \frac{dI}{dt} + \frac{1}{T} = 0
Nghiệm Phương Trình V(t) = A e^(-\frac{t}{T})
T T = RC
A A = IR

Mạch Điện LC Song Song[sửa]

Mạch Điện LC Nối Tiếp
Lối Mắc Lc circuit.svg
Z Z =  \frac{1}{j\omega C} (j\omega^2 + \beta )
Phương Trình Đạo Hàm L\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int v dt = 0
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát \frac{d^2I}{dt} + \frac{1}{T} = 0
Nghiệm Phương Trình I(t) = e^(j\omega t)+ e^(-j\omega t)
I(t) = A Sin \omega t
T  T = LC
\omega \omega = \sqrt{\frac{1}{T}}
A A = \frac{1}{2j}

Mạch Điện RLC Song Song[sửa]

Mạch Điện RLC Nối Tiếp
Lối Mắc RLC parallel circuit.png
Z Z =  \frac{1}{j\omega C} (j\omega^2 + j\omega \alpha + \beta )
Phương Trình Đạo Hàm L\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int V dt + IR = 0
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát \frac{d^2I}{dt} + \alpha \frac{dI}{dt} + \beta = 0
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 1 nghiệm thực khi \alpha^2 = \beta^2 hay R = \frac{L}{C}
I(t) = A e^(-\alpha t)
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 2 nghiệm thực khi \alpha^2 > \beta^2 hay R > \frac{L}{C}
I(t) = A [e^(\omega t)+ e^(-\omega t)] = A Cos \omega
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 2 nghiệm phức khi \alpha^2 < \beta^2 hay R < \frac{L}{C}
I(t) = A [e^(j\omega t)+ e^(-j\omega t)] = A Sin \omega t
A A = e^(-\alpha t)
\omega \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}
\alpha \alpha = \frac{R}{2L}
\beta \beta = \frac{1}{LC}