Điện tử/Bộ lọc/Lọc đồng bộ lựa chọn băng tần

Tủ sách mở Wikibooks
Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần Vo / Vi Hình Vo -
LC Nối Tiếp - R
LC Song Song - R