Đề thi Học sinh giỏi Tin học/18/Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Ngôn ngữ C++

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
    if (a >= b && a >= c) cout << max(a-b-c+1, 0);
    else if (b >= a && b >= c) cout << max(b-a-c+1, 0);
    else if (c >= a && c >= b) cout << max(c-b-a+1, 0);
}