Đề thi Học sinh giỏi Tin học/18

Tủ sách mở Wikibooks

Mô tả bài toán[sửa]

Có ba đoạn thẳng dài lần lượt là a, b và c. Trong một lượt, bạn có thể chọn một đoạn thẳng tùy ý và tăng chiều dài của nó thêm 1 đơn vị. Bạn không được phép giảm độ dài đoạn thẳng.

Bạn cần ít nhất bao nhiêu lượt để có thể ghép các đoạn thẳng trên thành một tam giác?

Dữ liệu[sửa]

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên a, b, c (1 ≤ a, b, c ≤ 109) là độ dài các đoạn thẳng.

Dữ liệu ra

In ra số nguyên duy nhất là số lượt tối thiểu để bạn tạo ra tam giác từ 3 đoạn thẳng ban đầu.

Ví dụ[sửa]

DỮ LIỆU VÀO DỮ LIỆU RA
3 4 5
0
2 5 3
1

Lời giải[sửa]