Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng AmieKim (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:39, ngày 2 tháng 6 năm 2012 AmieKim (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm AmieKim từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người được miễn cấm IP (tôi hay dùng proxy để lướt mạng)