Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng AmieKim (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:39, ngày 2 tháng 6 năm 2012 AmieKim Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AmieKim từ bảo quản viên đến bảo quản viên và người được miễn cấm IP (tôi hay dùng proxy để lướt mạng)