Quản lý bộ lọc sai phạm

Khác biệt giữa các phiên bản

Khoản mụcPhiên bản vào 04:48, ngày 26 tháng 2 năm 2021 bởi Đức AnhPhiên bản vào 14:34, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy
Thông tin cơ bản
Ghi chú:
Bộ lọc này lọc những người dưới 100 sửa đổi xóa trên 90% nội dung trang sách
Bộ lọc này lọc những người dưới 100 sửa đổi xóa trên 90% nội dung trang sách
Global abusefilter maintainer edit: avoid division by 0 error. --Daimona Eaytoy, 2022-04-17
Điều kiện lọc
Các điều kiện:
page_namespace == 0 &
page_namespace == 0 &
user_editcount < 100 &
user_editcount < 100 &
old_size > 0 &
new_size * 100 / old_size < 10
new_size * 100 / old_size < 10