Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 3
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:3

Mô tả:

(xem được công khai)
Các điều kiện:
page_namespace == 0 & user_editcount < 100 & old_size > 0 & new_size * 100 / old_size < 10
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:14:34, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng