Wikibooks:Giới hạn trách nhiệm y tế nối

Tủ sách mở Wikibooks
WIKIBOOKS KHÔNG ĐƯA RA LỜI KHUYÊN Y-TẾ

Wikibooks có rất nhiều sách thuộc chủ-đề y-tế; tuy-nhiên, không có một đảm-bảo nào rằng các sách đó đúng. Hoàn-toàn không có một đảm-bảo nào rằng các chỉ-dẫn y-tế trong các sách Wikibooks cũng như trong các liên-kết ngoài được đưa ra trong các sách Wikibooks là đúng, chính-xác hay được cập-nhật. Phần lớn các sách ở đây được viết, một phần hoặc toàn-bộ, bởi những người không chuyên. Ngay cả khi một chỉ-dẫn nào đó đúng thì nó cũng có thể không thích-hợp với bạn hoặc triệu-chứng của bạn.

Các thông-tin y-khoa được trình-bày trên Wikibooks, chỉ, tốt nhất, được xem như một kiến-thức tham-khảo và không thể thay thế được lời khuyên của một chuyên-gia y-tế (chẳng hạn như, một bác-sĩ / thầy thuốc đã được chứng-nhận, một y-tá, dược-sĩ / nhà hóa học .v.v....) Wikibooks không phải là một bác-sĩ.

Không một cộng-tác-viên, điều-hành-viên, lập-trình-viên cũng như một nhà bảo-trợ nào của Wikibooks hoặc bất cứ ai khác có liên-quan đến Wikibooks sẽ chịu trách-nhiệm cho bất cứ kết-quả hoặc hậu-quả nào do sử-dụng hoặc làm theo bất cứ thông-tin nào được trình-bày trên trang web này.

Không có bất cứ thứ gì trên Wikibooks.org hoặc trên bất kỳ dự-án nào của Wikimedia Foundation Inc., có thể được suy-diễn, lập-luận rằng Wikibooks (cũng như bất cứ dự-án Wikimedia Foundation nào) tìm cách hoặc khuyến-khích đưa ra một quan-điểm y-tế hay cách khác tham-gia vào nghề y.

Nếu có bất cứ mâu-thuẫn nào về ý nghĩa giữa bản Wikibooks:Giới-hạn trach-nhiệm y-tế và bản Wikibooks: Medical disclaimer, bản Wikibooks: Medical disclaimer sẽ được sử-dụng trong mọi tranh-chấp.