VBscript/Thủ tục

Tủ sách mở Wikibooks

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm Sub procedure.

Công Thức[sửa]

[Public [Default] | Private] Sub tên_sub [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [Exit Sub]
  [nhóm_lệnh]
End Sub 

Thí Dụ[sửa]

Dim Color, MyVar
Sub ChangeBackground (Color)
MyVar = lcase (Color)
  Select Case MyVar
      Case "red"  document.bgColor = "red"
      Case "green" document.bgColor = "green"
      Case "blue"  document.bgColor = "blue"
      Case Else   MsgBox "pick another color"
   End Select
End Sub