VBScript/Xét điều kiện

Tủ sách mở Wikibooks

If..Then..Else[sửa]

Thực hiện một nhóm lệnh tùy theo điều kiện, phụ thuộc và giá trị của 1 biểu thức.

Cú Pháp
If điều_kiện Then nhóm_lệnh [Else elsenhóm_lệnh ] 
If điều_kiện Then
  [nhóm_lệnh]
[ElseIf điều_kiện-n Then
  [elseifnhóm_lệnh]] . . .
[Else
  [elsenhóm_lệnh]]
End If 
Thí Dụ

If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B

Select Case[sửa]

Chạy 1 hoặc vài nhóm lệnh, phụ thuộc vào giá trị của 1 biểu thức.

Công Thức
Select Case biểu_thức_kiểm_tra
  [Case danh_sách_biểu_thức-n
    [nhóm_lệnh-n]] . . .
  [Case Else danh_sách_biểu_thức-n
    [elsenhóm_lệnh-n]]
End Select 
Thí Dụ
Dim Color, MyVar
Sub ChangeBackground (Color)
MyVar = lcase (Color)
  Select Case MyVar
      Case "red"  document.bgColor = "red"
      Case "green" document.bgColor = "green"
      Case "blue"  document.bgColor = "blue"
      Case Else   MsgBox "pick another color"
   End Select
End Sub