VBScript/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks

Vòng lặp Do...Loop[sửa]

Vòng lặp 1 khối lệnh trong khi điều kiện đúng (True) hoặc cho đến khi điều kiện còn đúng.

Công thức
Do [{While | Until} điều_kiện]
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop 
Do
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop [{While | Until} điều_kiện] 
Thí dụ
Do Until DefResp = vbNo
 MyNum = Int (6 * Rnd + 1) ' Kết sinh ngẫu nhiên 1 số nguyên ở giữa 1 và 6.
 DefResp = MsgBox (MyNum & " Do you want another number?", vbYesNo)
Loop 

Dim Check, Counter
Check = True: Counter = 0 ' Khi to biến.
Do ' loop ngoài.
 Do While Counter < 20 ' loop trong.
  Counter = Counter + 1 ' tăng biến đếm.
  If Counter = 10 Then ' If điu kin=True...
   Check = False ' set giá trị flag=False.
   Exit Do ' Thoát loop trong.
  End If
 Loop 
Loop Until Check = Fals

Vòng lặp For To...Next[sửa]

Công thức
For Dải_Số To Dải_Số
 ....
Next 
Thí dụ
For I = 1 To 10
  For J = 1 To 10
    Document.write( "I : ' & I) 
    Document.write( "J : ' & J) 
  Next 
Next

Vòng lặp For Each...Next[sửa]

Vòng lặp 1 nhóm lệnh cho từng thành phần của 1 mảng hay tập hợp.

Công thức
For Each thành_phần In nhóm
  [nhóm_lệnh]
  [Exit For]
  [nhóm_lệnh]
Next [thành_phần] 
Thí dụ
Function ShowFolderList(folderspec)
 Dim fso, f, f1, fc, s
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set f = fso.GetFolder(folderspec)
 Set fc = f.Files
 For Each f1 in fc
  s = s & f1.name 
  s = s & "<BR>"
 Next 
 ShowFolderList = s
End Function

While .. Wend[sửa]

Thực hiện một dãy lệnh trong khi điều kiện là True.

Công thức
While điều_kiện
  [nhóm_lệnh]
Wend 
Thí dụ
Dim Counter
Counter = 0        ' Khởi tạo biến.
While Counter < 20     ' Test giá tr Counter.
  Counter = Counter + 1  ' Tăng Counter.
  Alert Counter
Wend            'Kết thúc lp While khi Counter > 19.