VBScript/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vòng lặp Do...Loop[sửa]

Vòng lặp 1 khối lệnh trong khi điều kiện đúng (True) hoặc cho đến khi điều kiện còn đúng.

Công thức
Do [{While | Until} điều_kiện]
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop 
Do
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop [{While | Until} điều_kiện] 
Thí dụ
 1 Do Until DefResp = vbNo
 2  MyNum = Int (6 * Rnd + 1) ' Kết sinh ngẫu nhiên 1 số nguyên ở giữa 1 và 6.
 3  DefResp = MsgBox (MyNum & " Do you want another number?", vbYesNo)
 4 Loop 
 5 
 6 Dim Check, Counter
 7 Check = True: Counter = 0 ' Khi to biến.
 8 Do ' loop ngoài.
 9  Do While Counter < 20 ' loop trong.
10   Counter = Counter + 1 ' tăng biến đếm.
11   If Counter = 10 Then ' If điu kin=True...
12    Check = False ' set giá trị flag=False.
13    Exit Do ' Thoát loop trong.
14   End If
15  Loop 
16 Loop Until Check = Fals

Vòng lặp For To...Next[sửa]

Công thức
For Dải_Số To Dải_Số
 ....
Next 
Thí dụ
1 For I = 1 To 10
2   For J = 1 To 10
3     Document.write( "I : ' & I) 
4     Document.write( "J : ' & J) 
5   Next 
6 Next

Vòng lặp For Each...Next[sửa]

Vòng lặp 1 nhóm lệnh cho từng thành phần của 1 mảng hay tập hợp.

Công thức
For Each thành_phần In nhóm
  [nhóm_lệnh]
  [Exit For]
  [nhóm_lệnh]
Next [thành_phần] 
Thí dụ
 1 Function ShowFolderList(folderspec)
 2  Dim fso, f, f1, fc, s
 3  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 4  Set f = fso.GetFolder(folderspec)
 5  Set fc = f.Files
 6  For Each f1 in fc
 7   s = s & f1.name 
 8   s = s & "<BR>"
 9  Next 
10  ShowFolderList = s
11 End Function

While .. Wend[sửa]

Thực hiện một dãy lệnh trong khi điều kiện là True.

Công thức
While điều_kiện
  [nhóm_lệnh]
Wend 
Thí dụ
1 Dim Counter
2 Counter = 0        ' Khởi tạo biến.
3 While Counter < 20     ' Test giá tr Counter.
4  Counter = Counter + 1  ' Tăng Counter.
5  Alert Counter
6 Wend            'Kết thúc lp While khi Counter > 19.