VBScript/Phép toán

Tủ sách mở Wikibooks

Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

Phép Toán cơ bản[sửa]

+ - * / % ++ --
Cộng (Addition) Trừ (Subtraction) Nhân (Multiplication) Chia (Division) Còn lại (Modulus) Tăng Dần (Increment) Giảm Dần (Decrement)

Toán So Sánh[sửa]

== === != > < >= <=
Bằng (Addition) Trừ (Subtraction) Không Bằng (is not equal) Lớn Hơn (is greater than) Nhỏ Hơn (is less than) Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to)